1
1

 

Rīgas plānošanas reģions uzsāk apmācību kursu par to, kā palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem labāk iekļauties sabiedrības dzīvē

 

Šodien, 7. aprīlī, Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”uzsāka attālinātās apmācības kursu par pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Šis apmācības kurss ļaus pilnveidot valsts sociālās aprūpes centru darbinieku un pašvaldību piesaistīto sociālo mentoru zināšanas,  kā ari veicinās lielāku izpratni par Deinstitucionalizācijas procesu kopumā un darbu ar personām, kam ir garīga rakstura traucējumi.

Apmācības norisināsies līdz 19. aprīlim, kuru ietvaros “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” pārstāvji  stāstīs par Latvijas un citu valstu piemēriem tiesību īstenošanā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācību laikā tiks runāts par saskarsmes īpatnībām un komunikācijas spējām ar personām, kam ir garīga rakstura traucējumi. Tāpat tiks pētītas verbālās un neverbālās saziņas īpatnības ikdienas komunikācijā un motivēšanā.

Viena no apmācību tēmām, kuru pasniedzēji izklāstīs valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem, būs par personu ar garīga rakstura traucējumiem seksualitātes un reproduktīvās veselības problēmām.

Apmācības kursa mērķis ir palīdzēt sociālās jomas darbiniekiem iegūt lielākas zināšanas par personu ar garīga rakstura traucējumiem veselību un drošību, kā arī nodarbinātības un izglītības iespējām. Šīs iegūtās zināšanas ļaus sociālās jomas speciālistiem palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem vieglāk pāriet no sociālās aprūpes institūcijām, lai uzsāktu dzīvi sabiedrībā.

Pēc apmācību apguves valsts sociālās aprūpes centru darbinieki un pašvaldību piesaistītie sociālie mentori iegūs apliecības par dalību apmācībās un tēmas apgūšanu.

Šī publikācija tapusi ESF projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Vairāk informācijas par Rīgas plānošanas reģiona projektiem