Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
  2. lejuplādējot un aizpildot veidlapu: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa,
  3. izmantojot oficiālo e-adresi un nosūtot kompetentajai institūcijai savu trauksmes cēlēja ziņojumu,
  4. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, lietojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,
  5. vai arī iesniedzot trauksme@vsaczemgale.gov.lv

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Pēc tam kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Kur atrast vairāk informācijas par trauksmes celšanu?

Pirms cel trauksmi, rūpīgi iepazīsties ar mājaslapas trauksmescelejs.lv saturu, kā arī izlasi Trauksmes celšanas likumu.

Valsts kanceleja ir arī sagatavojusi skaidrojumu par ES tiesību aktiem, par kuriem ceļama trauksme un kuros paredzēta cita ziņošanas kārtība.

Trauksmes celšanas kontaktpersona:

Karīna Kalniņa

Juriste
trauksme [at] vsaczemgale.gov.lv