Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Institūcijas mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, tādējādi nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 338 „Prasības pakalpojumu sniedzējiem”. Institūcijas darbības mērķa īstenošanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar individuālajām vajadzībām atbilstošu aprīkojumu un inventāru; apgādāt klientu ar veļu, apģērbu un apaviem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
  • organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības stāvokli;
  • nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, fiziskajam un garīgajam stāvoklim;
  • nodrošināt klientiem iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši interesēm un veselības stāvoklim;
  • veicināt sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu klientiem ar viņu tuviniekiem un sabiedrību;
  • nodrošināt klientiem pieeju informācijai par cilvēktiesību ievērošanu, izmaiņām likumdošanā, institūcijas darbību un citiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
  • veikt pasākumus, lai nodrošinātu klientiem tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
  • pēc klienta vēlēšanās nodrošināt ar garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
  • regulāri veikt pasākumus centra sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.