Statuss:
Noslēdzies
Eiropas savienības logo
ERAF logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

 

 

 2010.gada 30.jūlijā Valsts sociālās aprūpes centrs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Valka” renovāciju un vides pieejamības nodrošināšanu” /vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/004/004/ ieviešanu.

   Projekta mērķis ir atjaunot, nomainot veco, savu laiku nokalpojušo ventilācijas un apkures sistēmu, nosiltināt dzīvojamās ēkas fasādi un pielāgot klientu ar īpašām un specifiskām vajadzībām atbilstošu dzīvojamās ēkas kāpņu telpu ar pacēlāja pandusu, kas ļaus pilnveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot atbilstošu gaisa plūsmu, mitrumu, kas nodrošina veselībai nepieciešamo mikroklimatu.

    Projekta ietvaros tiks uzlabota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, renovēta klientu dzīvojamās ēkas apkures un ventilācijas sistēmas, veicot klientu dzīvojamās ēkas fasādes siltināšanu un izveidojot klientu ar īpašām un specifiskām vajadzībām atbilstošus kāpņu telpu.

   Projekta rezultātā tiks nodrošināta:

  • sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība 90 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem telpās ar atbilstošu mikroklimatu;
  • uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāte;
  • vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem un vecāka gadagājuma personām;
  • vienlīdzīgu iespēju principu nodrošināšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un personām vecāka gadagājuma personām.

   Projekta plānotais ilgums – 14 mēneši,

   Projekta realizācija tiek uzsākta 2010.gada 30.jūlijā un pabeigta 2011.gada 29.septembrī.

   Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 106 847,00 lati.

   Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.

Publicitāte Nr.1

   Iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts pretendents tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai VSAC „Vidzeme” filiāles „Valka” ēkas renovācijai. Līgums par tehniskā projekta izstrādi un darbu autoruzraudzību tika noslēgts ar SIA „VELVE-AE”.

   Notikusi iepirkuma procedūra klientu dzīvojamās ēkas siltināšanai, apkures un ventilācijas sistēmas renovācijai, kā arī kāpņu telpas pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem.

   Ēkas siltināšanu veiks SIA „WARSS+”. Savukārt klientu dzīvojamās ēkas ventilācijas un apkures sistēmas renovāciju veiks SIA „AMOS L.V”.

   Kāpņu telpas renovāciju veiks SIA „Valkas būvnieks”. Pēc kāpņu telpas renovācijas tiks uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veiks SIA „Tehnovers”. Klientu vajadzībām pielāgotā kāpņu telpa, nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Publicitāte Nr.2

   Kāpņu telpas renovāciju veica SIA „Valkas būvnieks”. Pēc kāpņu telpas renovācijas tika uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veica SIA „Tehnovers”. Pielāgotā kāpņu telpa nodrošina vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

   Uzsākti ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi. Ventilācijas un apkures sistēmu rekonstrukciju veic SIA „AMOS L.V.”

   Klientu dzīvojamās ēkas siltināšanas darbu veikšanai tika veikta iepirkumu procedūra. Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts ar SIA „WARSS+”. Pamatojoties uz līguma saistību neizpildi, līgums ar SIA „WARS+” tika lauzts un izsludināta atkārtota iepirkumu procedūra. Līgums par ēkas siltināšanu noslēgts ar SIA „AMOS L.V”. Uzsākti ēkas siltināšanas darbi.

Publicitāte Nr.3

   Projekta ietvaros pabeigta klientu dzīvojamās ēkas kāpņu telpas renovācija, kuru veica SIA „Valkas būvnieks”. Pēc kāpņu telpas renovācijas tika uzstādīts pacēlājs. Pacēlāja piegādi un uzstādīšanu veica SIA „Tehnovers”. Pielāgotā kāpņu telpa nodrošina vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

   Pabeigti ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi. Ventilācijas un apkures sistēmu rekonstrukciju veica SIA „AMOS L.V.”

   Turpinās darbs pie klientu dzīvojamās ēkas siltināšanas darbiem. Sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Siltināšanas darbu paredzēts pabeigt 2011.gada 16.septembrī. Siltināšanas darbus veic SIA „AMOS L.V”.

Publicitāte Nr.4

   VSAC „Vidzeme” filiālē „Valka noslēgusies projekta „Valsts sociālā aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Valka” renovācija un vides pieejamības nodrošināšana” realizācija.

   Projekta ietvaros veiktās aktivitātes - klientu dzīvojamās ēkas fasādes siltināšana, ventilācijas un apkures sistēmas renovācija, nodrošinās telpas ar atbilstošām sanitāri higiēniskām prasībām. Klientu vajadzībām pielāgotā kāpņu telpa, nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Līdz ar to, projektā sasniegtie rezultāti, veicinās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem iespējas pilnvērtīgi apgūt sociālās rehabilitācijas pasākumos iekļautās sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas un trenēšanas iemaņas.

   Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 106 847,00 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 90 819,95 lati un valsts budžeta finansējums – 16 027,05 lati.

Projekta vadītāja Ingūna Prauliņa (t. +371 26406162 praulinna@inbox.lv )