Statuss:
Noslēdzies
KPFI logo

 

 Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” uzsācis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ēkās” (līguma Nr. KPFI-15.3/116) realizāciju.

   Projekts tiks realizēts VSAC „Vidzeme” filiālē „Ropaži”.

  Projekta mērķis ir VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” četrām ēkām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabojot ēku energoefektivitāti un pārejot no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Tiks īstenoti norobežojošo konstrukciju būvdarbi, iekšējo inženiertīklu kompleksi uzlabojumi, katlu mājā paredzēta apkures un karstā ūdens katlu maiņa uz energoefektīvākiem biokurināmā katliem un modernizēšana, un papildus saules kolektoru uzstādīšana karsta ūdens sagatavošanai. Projektā iekļauta arī būvuzraudzība un autoruzraudzība.

   Kopējais enerģijas ietaupījums, uzlabojot 1., 2. un 3.ēkas energoefektivitāti ir 362 017,59 kWh gadā, aizvietotās enerģijas daudzums (4.ēka) ir 1194596,70. Projekta kopējais izmērāmais mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projekta pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 1,295744 kgCO2/euro gadā, kopējais CO2 ietaupījums ir ievērojams, t.i., 586 785,26 kg gadā. Plānotais vidējais ēku apkures energoefektivitātes novērtējums ir 84,55 kWh/m2.

   Plānotais projekta realizācijas termiņš ir 7 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 694 597,87 EUR, no kurām:

  • attiecināmās izmaksas ir 682 172,38 EUR, savukārt no tām:
    • Klimata Pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 66,384379%, kas nepārsniedz 452 855,90 EUR;
    • finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 33,615621%, nepārsniedzot 229 316.48 EUR.