Statuss:
Noslēdzies

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/059

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā"

ERAF logo

28.08.2020.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā " Nr. 4.2.1.2/18/I/059 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (kadastra apzīmējums Nr.96580020089001).

Projekta ietvaros notiek darbs pie filiāles “Rūja” ēkas būvprojekta izstrādes. Projektēšanas darbus saskaņā ar 21.04.2020. noslēgto līgumu veic SIA “REM PRO”. Līguma summa ir EUR 33 231,00 (bez PVN). Projektēšanas darbus paredzēts veikt līdz 2020.gada 29.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 603 890,38 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 544 790,00 EUR, no tām 85% ERAF finansējums - 1 313 071,50 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 231 718,50 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 27 mēneši.


05.05.2020.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā " Nr. 4.2.1.2/18/I/059 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (kadastra apzīmējums Nr.96580020089001).

2020.gada 16.martā noslēgusies iepirkuma procedūra filiāles “Rūja” ēkas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanai. Līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu noslēgts ar SIA “REM PRO”. Līguma summa ir EUR 33 231,00 (bez PVN). Projektēšanas darbus paredzēts veikt līdz 2020.gada 29.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 603 890,38 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 544 790,00 EUR, no tām 85% ERAF finansējums - 1 313 071,50 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 231 718,50 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 27 mēneši.


03.02.2020.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” turpina iesākto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā " Nr. 4.2.1.2/18/I/059 realizāciju.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (kadastra apzīmējums Nr.96580020089001).

Projekta ietvaros ir uzsākta iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana ēkas būvprojekta un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanai. Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas darbus veic VSIA “Šampētera nams”. Paredzēts, ka iepirkuma procedūru paredzēts izsludināt februāra beigās. Būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas termiņš ir plānots 6 mēneši.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 625,14 MWh, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 128,03 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 64,48 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte VSAC “Vizdeme” filiāles “Rūja “ ēkai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 603 890,38 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 544 790,00 EUR, no tām 85% ERAF finansējums - 1 313 071,50 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 231 718,50 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 27 mēneši.


01.11.2019.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019.gada 24.oktobrī starp Valsts sociālās aprūpes centru “Vidzeme” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/059.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus VSAC „Vidzeme” filiāles „Rūja” ēkā (kadastra apzīmējums Nr.96580020089001).

Galvenās projekta darbības ir: projektēšana (energosertifikācija, tehniskā apsekošana, būvprojekta izstrādē un ekspertīze), būvdarbu veikšana, (1. silikātķieģeļu ārsienu siltināšana (t. sk. paredzēta sienu pārbūve, palielinot iekštelpu apkurināmo platību uz pašreizējās lodžiju platības), 2. gāzbetona ārsienu siltināšana, 3. bēniņu grīdas/ jumta pārseguma siltināšana, 4. cokola siltināšana, 5. apkures cauruļvadu izolēšana un nomaiņa, ja nepieciešams. Paredzēt sildķermeņu individuālo regulēšanu. Sildķermeņu nomaiņa, individuālā siltummezgla ar siltummaini instalēšana un regulēšanas kontrole, 6. karstā ūdens cauruļvadu izolēšana un nomaiņa, ja nepieciešams, 7. koka logu un stikla bloku nomaiņa, 8. koka ārdurvju nomaiņa, 9. veco PVC logu nomaiņa, 10. lokālās rekuperācijas sistēmas instalēšana virtuves telpās); autoruzraudzība; būvuzraudzība; projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 625,14 MWh, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 128,03 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 64,48 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte VSAC “Vizdeme” filiāles “Rūja “ ēkai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 603 890,38 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 544 790,00 EUR, no tām 85% ERAF finansējums - 1 313 071,50 EUR un 15% valsts budžeta finansējums ir 231 718,50 EUR.

Projekta plānotais ilgums ir 27 mēneši.