Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

20.01.2020

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/001

Projekta norise

2019.gada 14.janvārī Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – VSAC “Zemgale”) filiālē “Ķīši” ir noslēgušies būvdarbi, kas veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ietvaros.
Projekta laikā ir veikti šādi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
1. ārsienu konstrukciju siltināšana;
2. cokola daļas siltināšanas un hidroizolācijas slāņa uzlabošanas pasākumus, ēkas apmaļu izveidošana;
3. logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem PVC logu rāmjos;
4. ārdurvju nomaiņa;
5. bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa;
6. siltumapgādes sistēmas atjaunošana;
7. siltumapgādes sistēmas cauruļvadu papildus siltināšana;
8. apkures sistēmas balansēšana.


18.10.2019

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/001

Projekta norise

2019.gada 8.augustā Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ir noslēdzis vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/18/I/001 grozījumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Ar grozījumiem palielinātas kopējās projekta izmaksas no 635 117,85 euro uz 672 180,05 euro, tai skaitā:
1. attiecināmās izmaksas 620 400,00 euro apmērā, tajā skaita ERAF finansējums 527 340,00 euro, valsts budžeta finansējums 93 060,00 euro;
2. neattiecināmās izmaksas 51 780,05 euro apmērā, kas tiks segtas apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” budžeta ietvaros.
VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīši” ēkai ar adresi “Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads 2019.gada 19.augustā ir uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nodrošināšanai.
Darbi norit atbilstoši projektā plānotajam, tas ir:
1. uzsākta ēkas cokola siltināšana;
2. tiek veikta bēniņu grīdas siltināšana;
3. tiek veikta jumta seguma nomaiņa;
4. uzsākta apkures sistēmas (iekšējie siltumtīkli) rekonstrukcija.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību, reizi divās nedēļās notiek būvsapulces, kurās piedalās SIA “PRO DEV” pārstāvji, VSAC “Zemgale” pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugi.


18.07.2019

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/001

Projekta norise

2019.gada 21.jūnijā Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ir noslēdzis vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/18/I/001 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – VSAC “Zemgale”) filiāles “Ķīši” aktivitātes atbilst projekta mērķim – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu tiešās valsts pārvaldes iestādēs. Aktivitātes tiks veiktas VSAC “Zemgale” ēkā ar adresi “Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads.
Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai samazinātu nelietderīgi patērētas enerģijas apjomus, uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un nepieļautu tās būvkonstrukciju nolietošanos un bojāšanos.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši” ar kadastra Nr.90580060028001, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu.
Projekta pansionāta ēkā paredzēts veikt:
1. ārsienu konstrukciju siltināšanu;
2. cokola daļas siltināšanas un hidroizolācijas slāņa uzlabošanas pasākumus, ēkas apmaļu izveidošanu;
3. logu nomaiņu pret jauniem stikla pakešu logiem PVC logu rāmjos;
4. ārdurvju nomaiņu;
5. bēniņu pārseguma siltināšanu un jumta seguma nomaiņu;
6. siltumapgādes sistēmas atjaunošanu;
7. siltumapgādes sistēmas cauruļvadu papildus siltināšanu;
8. apkures sistēmas balansēšanu.
Projekta rezultāta kopējais plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurei gadā ēkai ir 234392,94 kWh gadā jeb 113,34 kWh/m2.
Kopējās projekta izmaksas ir 635 117,85 euro, tai skaita:
1. attiecināmās izmaksas 517 000,00 euro apmērā, tajā skaita ERAF finansējums 439 450,00 euro, valsts budžeta finansējums 77 550,00 euro;
2. neattiecināmās izmaksas 118 117,85 euro apmērā, kas tiks segtas apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” budžeta ietvaros.
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums ir 61879,74 kgCO2 jeb 61,88 tonnas CO2 gadā.
Projektu paredzēts realizēt 13 mēnešu laika pēc vienošanas par projekta īstenošanu parakstīšanas.