centra_apbalvosana_2023_23

Patriotiskā svētku noskaņā sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas  dienu VSAC “Zemgale”  (turpmāk - Centrs) direktors Kristaps Keišs pasniedza Centra apbalvojumus darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem astoņās Centra filiālēs.

Centra direktors, uzrunājot darbiniekus, uzsvēra, ka aizvadītais gads ir bijis kopības gads, esam līksmojuši par hokeja un basketbola uzvarām, ir novērtēts ikviena darbinieka spēks, izturība un ciešā apņemšanās veikt darbus, veikt darbus izcili! 

Centrs ik gadu aicina struktūrvienību vadītājus izvirzīt izcilākos darbiniekus apbalvošanai par īpašiem sasniegumiem un darba ieguldījumu, kas sekmējuši Centra mērķu sasniegšanu.

Goda raksts,  ir augstākais Centra apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu un izcilu ieguldījumu vai sasniegumu, nodrošinot un veicinot Centra darbību ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, kā arī par ilggadēju darbu Centrā, apaļās darba jubilejās sākot ar nostrādātiem 30 (trīsdesmit) gadiem.

Atzinības raksts tiek piešķirts par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu Centra uzdevumu izpildē, veicinot kvalitatīvu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, kā arī ilggadēju darbu Centrā, apaļās darba jubilejās sākot ar nostrādātiem 10 (desmit) gadiem.

Pateicības rakstu piešķir par atsevišķiem nopelniem vai atsevišķu uzdevumu kvalitatīvu veikšanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu Centra darbības kvalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai.

Centra augstākais apbalvojums Goda raksts piešķirts:

 • Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājam Jānim Flaksim,
 • filiāles “Ķīši” veļas pārzinei  Irēnai Antoņenko,
 • filiāles “Lielbērze” sociālajai darbiniecei Agitai Streistrermanei,
 • filiāles  “Ropaži” ārstei – psihiatrei Edītei Mančinskai,
 • filiāles  “Ropaži” vispārējās aprūpes māsai Zentai Kulbarei.

 

Centra Atzinības raksts piešķirts:

 • filiāles “Iecava” mājturības pulciņa audzinātājai Sandrai Ilvesei,
 • filiāles “Jelgava” sociālajai darbiniecei Intai Poriķei,
 • filiāles “Jelgava” namdarim Mārtiņam Dūzim,
 • Filiāles “Lielbērze” interešu pulciņa audzinātājai  Ingai Laurītei,
 • filiāles “Ropaži” Saimniecības nodaļas vadītājam Ainaram – Strazdiņam – Stradiņam,
 • filiāles “Rūja” aprūpētājai Ingrīdai Miķelsonei,

 

Centra Pateicības raksts piešķirts :

 • filiāles “Iecava” aprūpētājai Ārijai Antonijai,
 • filiāles “Iecava” radošo prasmju pulciņa audzinātājai Ervitai Klīgerei,
 • filiāles “Iecava” aprūpētājai Inārai Dzalbei,
 • filiāles “Jelgava” Veselības aprūpes sektora vadītājam – ārsta palīgam  Ilmāram Tallem,
 • filiāles “Jelgava” interešu pulciņa audzinātājai Vitai Putniņai,
 • filiāles “Jelgava” namdarim Vasīlījam Krivenokam,
 • filiāles “Ķīši” Veselības sektora vadītājai – vecākajai medicīnas māsai Cildai Rozenvaldei,
 • filiāles “Ķīši”  aprūpētājai Helvitai Līdakai,
 • filiāles “Ķīši” keramikas interešu pulciņa audzinātājai Velgai Melnei,
 • filiāles “Ķīši” namdarim Viktoram Mihailovam,
 • filiāles “Lielbērze”  psiholoģei Agitai Soloveiko,
 • filiāles “Lielbērze”  vadītājai Kristīnei Škorņikai,
 • filiāles “Ropaži” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājai Aijai Svētiņai,
 • filiāles “Ropaži” lietvedei Dainai Rudzei,
 • filiāles “Ropaži” saimniecības vadītājai Inārai Dalbiņai,
 • filiāles “Rūja” aprūpētājai Astrai Mjagi,
 • filiāles “Rūja” noliktavas pārzinei Astrai Skalbergai,
 • filiāles “Rūja” aprūpētājai Elīnai Zariņai,
 • filiāles “Rūja”  mehānismu mehāniķim Ervīnam Balodim,
 • filiāles “Rūja” aprūpētājai Ilonai Caunei,
 • filiāles “Rūja” aprūpētājai Ilzei Berkoldei,
 • filiāles “Valka” kultūras pasākumu organizatorei Diānai Aņinai,
 • filiāles “Valka” vadītājai Egitai Kačevskai,
 • filiāles “Valka” vispārējās aprūpes māsai Ingai Zariņai,
 • filiāles “Ziedkalne” namdarim Aigaram Majoram,
 • filiāles “Ziedkalne”  sociālajai aprūpētājai Rutai Majorei,
 • filiāles “Ziedkalne”  automobiļa vadītājam Pēterim Pūliņam,
 • filiāles “Ziedkalne”  aprūpētājai Santai Valterei.

 

Šogad pirmo reizi Centra apbalvojumu – Pateicības rakstu saņēma arī ilggadējais Centra sadarbības partneris -  Jelgavas novada Vilces sporta bāzes vadītājs Vladimirs Saņuks par pašaizliedzīgu ieguldījumu integrējot Centra iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs.

Vladimira sadarbība ar Centra filiāli “Ziedkalne” ilgst jau desmit gadus. Šajā laikā, Vladimirs piecas reizes ir organizējis pasākumu “Ciemos pie Zaķa”. Praktiski vadījis un piesaistījis cilvēkresursus pasākumam.  Nodrošinājis pasākumam daļu finansējuma no Jelgavas novada pašvaldības un biedrībām. Regulāri aicina filiāles “Ziedkalne” iedzīvotājus uz dažādām sporta spēlēm un pasākumiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Iesaista iedzīvotājus  Jelgavas novada disku golfa, novusa sacensībās. Pateicoties Vladimira iesaistei filiāles iedzīvotājiem regulāri pieejama Jelgavas novada Vilces pagasta pārvaldes sporta halle, iespēja izmantot trenažierus un inventāru.

Lai papildinātu patriotisko svētku noskaņu un ikvienam darbiniekam veicinātu svētku sajūtu, katra no filiālēm sagatavoja svinīgu svētku programmu, uzaicinot viesmāksliniekus, kā arī pieaicinot talantīgākos filiāles iedzīvotājus.

Filiālē “Iecava” ar pašsacerētu dzejoli par Latviju uzstājās filiāles iedzīvotāja Ruta Biteniece, kā arī ikviena apbalvošanas pasākuma sirdi sasildīja paši mazākie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, sniedzot nelielu koncertprogrammu.

Filiālē “Jelgava” uzstājās iedzīvotāju koris, izpildot populāras latviešu dziesmas, noslēdzot koncertu ar dziesmu “Tik un tā” (Ulda Stabulnieka repertuāru).

Filiālē “Lielbērze” iedzīvotāji bija sarūpējuši, gan dzejoļu krājumu lasījumu, gan klavierspēli, kā arī nodziedāja “Tad, kad latvieši iet Dievu lūgt” (R. Paula repertuārs)

Filiālē “Ropaži” iedzīvotājs nolasīja skaistus dzejas vārdus, kā arī pasākuma dalībnieki baudīja filiāles iedzīvotāja klavierspēli “Mazs bērniņš krustcelēs (Zigmāra Liepiņa, Māras Zālītes repertuārs) , visbeidzot saviļņojošo pasākumu noslēdza Ata Ieviņa koncerts.

Filiālē “Rūja” ar pārdomu raisošu muzikālu programmu  uzstājās mūziķis Kārlis Kazāks. Koncertprogrammā varēja baudīt dziesmas lībiešu valodā un latviešu valodas dialektos

Filiālē “Valka” uzstājās filiāles vīru ansamblis filiāles iedzīvotāja klavierspēles pavadījumā, ar koncertprogrammu uzstājās mākslinieces Sabīne Berezina un Kristīne Šomase, iesaistot ikvienu pasākuma dalībnieku vienoties kopīgās dziesmās.

Filiālē “Ziedkalne” iedzīvotāja bija sagatavojusi dzejas lasījumu,  ar patriotisku koncerta programmu uzstājās  dziedātāja Elizabete Zagorska.