Projekts “Atver sirdi Zemgalē”
ESAF

Projekts “Atver sirdi Zemgalē”, Nr. 9.2.2.1/15/I/001 

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību (pēc administratīvi teritoriālās reformas 6 pašvaldībām), 2 valsts sociālās aprūpes centriem un 8 bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā:

  1. 542 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 631 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
  2. Izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns un 8 bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
  3. 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (390), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (177).
  4. 249 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 53 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras uzturas Valsts sociālās aprūpes centros, uzsāks patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
  5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
  6. Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1.jūlija (līgums par īstenošanu noslēgts 2015.gada 8. decembrī) līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 656 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (7 357 897,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 298 452,57 EUR).