titulbilde_2

Viens no deinstitucionalizācijas projektam izvirzītajiem mērķiem ir jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide un pieejamība pašvaldībās, lai bērniem un pieaugušajiem ar smagām veselības grūtībām, nebūtu jānonāk ilgstošas aprūpes institūcijās, bet lai viņi varētu dzīvot savās mājās, savā pašvaldībā un saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus maksimāli tuvu savai dzīves vietai.

Atelpas brīža pakalpojums ir īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums un paredz dot atpūtu ģimenei, kurā dzīvo bērns vai pieaugušais ar invaliditāti un īpašās kopšanas nepieciešamību.

Atelpas brīža pakalpojums piedāvā pieskatīt un aprūpēt bērnu vai pieaugušo pakalpojuma sniegšanas vietā, ēdināšanu 4 x dienā, pastaigas svaigā gaisā, mācīt pašaprūpi, saturīgi pavadīt brīvo laiku, speciālistu konsultācijas. Vecākiem pakalpojums piedāvā atpūtu un/vai iespēju nelielai ģimenes vai personīgo vajadzību un interešu realizēšanai.

Deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros (vēl līdz 2023. gada rudenim) aprūpes pakalpojums tiek apmaksāts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet pēc projekta beigām no pašvaldību finansējuma (ja to paredz konkrētās pašvaldības saistošie noteikumi). Lai saņemtu Atelpas brīža pakalpojumu, jāraksta iesniegums savas deklarētās dzīvesvietas sociālajam dienestam.
Viena no vietām, kur turpmāk var saņemt Atelpas brīža pakalpojumu ir Dobeles novads. Dobeles novada pašvaldības izveidotais pakalpojums ATELPAS BRĪDIS ir viens no jaunizveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem un tas piedāvā aprūpi bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.


Pakalpojuma sniegšanas adrese: “Namiņš”, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles novads, LV 3722. Kontaktinformācija saziņai par pakalpojumu: Sarmīte Bāra Dobeles novada Sociālā dienesta Struktūrvienības “Atelpas brīdis” vadītāja Mob.tālr. (+371) 20283070; e-pasts: sarmite.bara@dobele.lv

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv

ESAF logo