Kontakti

ruja [at] vsaczemgale.gov.lv

Ēku dežurants: +371 64220831, +371 27997154


Iestāde ir paredzēta personām ar invaliditāti un ierobežotām kustību spējām. Pie galvenās ieejas ir automašīnu stāvvieta personām ar invaliditāti un uzbrauktuve, kas apstrādāta ar pretslīdes krāsojumu un atbilstoši marķēta, lai ērti varētu iekļūt ēkā. Durvis ir automātiskas, kas atvieglo iekļūšanu ēkā. Pie galvenās ieejas ir durvju zvans, ja nepieciešama palīdzība. Pirmā korpusā atrodas lifts personām ar invaliditāti, lai nokļūtu otrā stāvā. Gaiteņos ir izbūvētas balsta margas, kas atvieglo pārvietošanos pa iestādi. Tualetes ir speciāls aprīkojums personām ar invaliditāti.


Darbinieki

Guna Bērziņa

Lietvede
Guna.Berzina [at] vsaczemgale.gov.lv

Gundega Reiziņa

Sektora (grupu dzīvokļu māja „Saulrīti”) vadītāja
Gundega.Reizina [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Krumholce

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Antra.Krumholce [at] vsaczemgale.gov.lv

Valda Berkolde

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas vietniece
Valda.Berkolde [at] vsaczemgale.gov.lv

Sanda Kakse

Sociālā darbiniece
Sanda.Kakse [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilona Maļeviča

Sociālā darbiniece
Ilona.Malevica [at] vsaczemgale.gov.lv

Inese Bernere

Sociālā darbiniece
Inese.Bernere [at] vsaczemgale.gov.lv

Agnese Pulciņa

Veselības aprūpes sektora vadītāja
Agnese.Pulcina [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Londe

Vecākā medicīnas māsa
Maija.Londe [at] vsaczemgale.gov.lv

Edvīns Zariņš

Saimniecības nodaļas vadītājs
Edvins.Zarins [at] vsaczemgale.gov.lv

Līga Dreija

Saimniecības vadītāja
Liga.Dreija [at] vsaczemgale.gov.lv

Astra Skalberga

Noliktavas pārzine
Astra.Skalberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Baiba Dālberga

Kultūras pasākumu organizatore
Baiba.Dalberga [at] vsaczemgale.gov.lv
Rūjas kopskats
7
8

Filiāles "Rūja" darbības mērķa īstenošanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:    

 • apgādāt klientu ar veļu, apģērbu un apaviem un personīgās higiēnas priekšmetiem;  
 • nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar individuālajām vajadzībām atbilstošu aprīkojumu un inventāru;
 • organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības stāvokli;
 • nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;  
 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, fiziskajam un garīgajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientiem iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši interesēm un veselības stāvoklim;
 • veicināt sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu klientiem ar viņu tuviniekiem un sabiedrību;
 • nodrošināt klientiem pieeju informācijai par cilvēktiesību ievērošanu, izmaiņām likumdošanā, institūcijas darbību un citiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veikt pasākumus, lai nodrošinātu klientiem tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
 • pēc klienta vēlēšanās nodrošināt ar garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
 • regulāri veikt pasākumus centra sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.

Filiāle „Rūja” atrodas Jeru pagasta Rūjienas novadā, apmēram 1 km no Rūjienas. Filiāles teritorija 9,2 ha platībā atrodas Rūjas upes krastā.

Iestādes pirmsākumi meklējami 1972. gadā, kad tiek dibināts kā veco ļaužu pansionāts. 1977. gadā pansionāts tiek reorganizēts par psihoneiroloģisko pansionātu, kad šeit iestājas pirmie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. No 1997.- 2004. gadam pansionāts tiek reorganizēts kā specializētais Valsts sociālās aprūpes centrs, bet no 2004. gada kā sociālās aprūpes centrs. Ar 2010. gadu „Rūja” ir viena no sešām LR Labklājības ministrijas pakļautībā esošā VSAC „Vidzeme” filiālēm, kura sniedz ilgstošas aprūpes pakalpojumus pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Filiāles pakalpojums var saņemt 253 klienti. Visi klienti atrodas pilnā valsts aprūpē.

Grupas mājas "Saulrīti"
5

2006. gada jūnijā filiālē darbu uzsāka Pusceļa māja, kura sniedz īslaicīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Šobrīd 30 klienti Pusceļa mājā tiek sagatavoti patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā, un 31 klients uzsācis patstāvīgu dzīvi grupu mājā.

2007. gada filiālē „Rūja” tiek sniegts pakalpojums grupu mājā „Saulrīti” 30 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tās mērķis - veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Grupu mājas pamata uzdevums ir normalizēt personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīvi, dodot viņiem iespēju patstāvīgi dzīvot. Grupu mājā „Saulrīti” šobrīd dzīvo 30 klienti.

6
Filiāle "Rūja"
4
9