Filiālē „Jelgava” veselības punktā tiek nodrošināta diennakts veselības aprūpe. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību filiālē organizē Veselības aprūpes sektora vadītāja – vecākā medicīnas māsa. Veselības aprūpi nodrošina medicīnas māsas, sertificētas garīgās veselības aprūpes māsas, psihiatrs, ģimenes ārsts.

Saskaņā ar ģimenes ārsta un psihiatra nozīmējumiem tiek nodrošinātas ārstu speciālistu konsultācijas, ārstnieciskā plāna izpilde, nozīmēto medikamentu saņemšana, ārstniecisko manipulāciju un procedūru veikšana, izmeklējumi.
Ir noslēgts līgums ar SIA „Stoma” - zobu protezēšanai.
Klientiem iespējams saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā.

Vides pieejamības veselības punktā:
Veselības punkts atrodas ēkas otrajā  stāvā un ir nodrošināta vides pieejamība klientiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Veselības punktā filiālē „Jelgava” ir ievērotas Latvijas būvnormatīvā LBN 208 – 08 „Publiskās ēkas un būves” publiskajām ēkām minētās vides pieejamības prasības.