Jaunumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 4., 9., 10., 70.4. un 336.punktā noteiktajam un Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 3. un 19.punktā noteiktajam, Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – Centrs) darbiniekiem, tiek noteikts:

  1. No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 15.decembrim, darbinieki darba pienākumus var veikt uzrādot:
    1. papīra vai digitālā formā derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu;
    2. papīra vai digitālu dokumentu, kas apliecina, ka līdz 15.11.2021 ir uzsākta vakcinācija pret COVID-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeidzis vakcinācijas kursu, un nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un vakcinācijas sertifikātu iegūs līdz 2021.gada 15.decembrim. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks (amatpersona) sedz no saviem līdzekļiem.
  2. No 2021.gada 15.decembra darbinieki darba pienākumus var veikt uzrādot papīra vai digitālā formā derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  3. Darbiniekam, līdz nav izpildīts šajā rīkojuma 1. vai 2.punktā noteiktais, nav atļauts sagatavoties darba pienākumu veikšanai (apmeklēt darbinieku ģērbtuvi, darba kabinetu u.c. telpas un ēkas, kuras nav noteiktas kā sadarbspējas pārbaudes veikšanas vieta).
  4. Pienākumu darbiniekam, jebkurā brīdi, uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu, ja tiešais vai struktūrvienības vadītājs, vai Centra direktora norīkota persona, izteikusi pieprasījumu.