Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Balstoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. Panta otrās daļas izpildi: (2) Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2010.) No 2018.gada 1.janvāra atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 9.² daļas 1.punktam, mājas lapā katru mēnesi publicē visu amatpersonu un visu darbinieku aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, norādot vārdu, uzvārdu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.