Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība veselības punktā:
Filiālē „Lielbērze” veselības punktā tiek nodrošināta diennakts veselības aprūpe. Veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti tikai personām, kas saņem ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC „Zemgale” filiālē „Lielbērze”. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību filiālē organizē Veselības aprūpes sektora vadītāja – vecākā medicīnas māsa. Veselības aprūpi nodrošina medicīnas māsas, sertificētas garīgās veselības aprūpes māsas, psihiatrs, ģimenes ārsts.
Veselības punktā klientiem tiek nodrošinātas profilaktiskās ģimenes ārsta apskates ne retāk kā reizi gadā, ārsta psihiatra apskate ne retāk kā divas reizes gadā, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra apskate akūtu saslimšanu gadījumos. Veselības punktā tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, bet neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pēc ārstniecības personas izsaukuma. Saskaņā ar ģimenes ārsta un psihiatra nozīmējumiem tiek nodrošinātas ārstu speciālistu konsultācijas, ārstnieciskā plāna izpilde, nozīmēto medikamentu saņemšana, ārstniecisko manipulāciju un procedūru veikšana, izmeklējumi. Noslēgti līgumi ar SIA „Stoma” – zobu labošanai un protezēšanai un ar SIA „Ozolu optika”- briļļu iegādei.
Klientiem iespējams saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā.
Vides pieejamība veselības punktā:
Veselības punkts atrodas ēkas pirmajā stāvā un ir nodrošināta vides pieejamība klientiem ar funkcionālajiem