Jaunumi

Ieguldījums Tavā nākotnē (jūlijs, 2011)

 
15. maijs, 2012
 

  Ieguldījums Tavā nākotnē  VSAC „Zemgale” īsteno Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana”

Ilgtspējīga sociālās drošības sistēma ir būtisks priekšnosacījums cilvēka labklājības kāpumam un viena no Latvijas nacionālā attīstības plāna prioritātēm. Tā paredz nepieciešamību pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības. Valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) „Zemgale” struktūrvienības „Īle” ēkas bija tehniski un morāli novecojušas un nebija piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem, to iekārtojums bija novecojis un objektā nebija nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas liedza iespēju attīstīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ņemot vērā sociālo un ekonomisko situāciju valstī un perspektīvo pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, VSAC „Zemgale”, kā valsts politikas īstenotājs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļus, plānoja izveidot LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu sociālās aprūpes infrastruktūru un paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas esošajā sociālās aprūpes centrā. VSAC „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par ERAF līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.ERAF projekts vērsts uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanu un sociālo pakalpojumu daudzveidības, pieejamības un kvalitātes pilnveidošanu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir modernizēt esošo sociālās aprūpes centru, pilnveidojot infrastruktūru, uzlabojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot vides pieejamību personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana – vecā slimnīcas korpusa un katla mājas rekonstrukcija, nodarbību telpu izbūvēšana, elektriskā pacēlāja ierīkošana un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu veikšanas, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. ERAF projekta ietvaros izgatavota topogrāfija, veikta ēku tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskais projekts. 2011.gada 17.jūnijā noslēgts līgums ar būvnieku SIA „RE&RE” par rekonstrukcijas darbu izpildi. Būvuzraudzību nodrošina VSIA „Šampētera nams”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „STATIO arhitektūra”. Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz 2011.gada 27.decembrim. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir Ls 1 096 790. Projekta ilgums - 29 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 4. augustā un pabeidzot 2012.gada 31.decembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane2011.gada, jūlijā