Jaunumi

Ford Transit atsavināšana

 
16. novembris, 2015
 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta pirmo daļu, 42. panta trešo daļu un 43. pantu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 17. un 21. punktu, Valsts sociālās aprūpes centrs  “Zemgale” informē par tās valdījumā esošo nevajadzīgo  kustamo mantu – transportlīdzekli Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. HS 2544 (2003. gada izlaidums, bilances atlikusī vērtība 2944.89 EUR).

Pielikumā:  SIA „AUTO EKSPERTĪZE”  sagatavotais transportlīdzekļa apskates protokols Nr.HS2544 un remonta izmaksu aprēķins Nr. HS2544 uz 7 lpp.